Värdegrunden

Vi har funnit att grunden för en väl fungerande skola är ett väl fungerande värdegrundsarbete i praktiken. Vår strategi är att se värdegrundsarbetet i ett flerårigt perspektiv. Vi vill åstadkomma en hållbar utveckling genom VIP-lektioner (Värdegrund I Praktiken) i alla klasser och ett nära samarbete med föräldrar.

Ett väl fungerande värdegrundsarbete är förutsättningen för en god kunskapsutveckling!

Alla klasser har VIP på schemat en gång/vecka. På VIP-lektionerna arbetar eleverna med skolans värdegrund och sociala färdigheter. Vi gör olika övningar, både tillsammans i helklassen men även i mindre grupper som klassen sedan får ta del av.

Ordningsregler – Vänge skola

På Vänge skola skapar vi trivsel och arbetsglädje genom att respektera:

 • varandra
 • varandras saker
 • vår skolmiljö
 • våra överenskommelser

Som elev på Vänge skola:

 • har jag ett bra uppförande på lektionstid, jag respekterar läraren och klasskamraterna
 • har jag ett vårdat språk
 • är jag en bra kompis och behandlar alla på samma sätt som jag själv vill bli behandlad
 • respekterar jag att mobiltelefonen ska vara avstängd under hela skoldagen
 • går jag ut när det är rast, jag är inte inne i korridorerna
 • äter jag inte godis eller tuggar tuggummi
 • är jag på skolans område
 • parkerar jag cykeln, kickboarden eller liknande i cykelstället, fordonstrafik är alltid
  förbjudet på skolgården.
 • har jag hjälm när jag är i pulkabacken eller på skridskobanan och jag kastar inte snö

Konsekvenser om överenskommelserna inte följs:

 1. Den i personalen som ser det inträffade samtalar med eleven
 2. Klassföreståndaren informeras.
 3. Vid upprepad överträdelse kontaktar klassföreståndaren vårdnadshavare *
 4. Om beteendet fortsätter anmäls ärendet till skolans elevhälsoteam för beslut om ytterligare åtgärder 

*. Gäller överträdelsen större händelser som skadegörelse, större problem med studiero, våld, hot om våld eller kränkande handlingar skall alltid vårdnadshavare kontaktas. Skolan utreder ärendet vidare enligt aktuell plan.

Ordningsreglerna reviderades i samråd med personal, föräldraråd och elevråd oktober 2016 och beslutades av Rektor den 2016-10-28

4 december 2015