Läsa

Vi på Vänge skola läser för livet! Att läsa ska vara lustfyllt, spännande och lärorikt.

Vi arbetar från förskoleklass till årskurs 6 med läsning på olika sätt. I förskoleklass arbetar vi med något som heter ”Bornholmsmodellen”. Eleverna övas i att få språkligmedvetenhet. De leker med orden, använder rim och ramsor. De barn som får ägna en liten stund varje dag åt språklekar, klarar läs- och skrivinlärningen bättre när de börjar i ettan. 

I årskurs 1 använder vi läsläran ”Den magiska kulan”. Vi arbetar även med ”En läsande klass”. En läsande klass är ett nationellt projekt för att höja läsförståelsen. Det är ett material som finns för alla årskurser från årskurs 1 till årskurs 6. Årskurs 2 läser fortsättning på ”Den magiska kulan” som heter ”Diamantjakten”.  Eleverna i årskurs 3 har ett eget klassbibliotek där de väljer en bok efter eget intresse och som utmanar dem som läsare. I årskurs 4 startar vi med ”Bokfyndet”. Då läser varje elev skönlitterära böcker som de sedan redovisar på valfritt kreativt sätt. Det här gör eleverna flera gånger under läsåret vilket gör att varje elev får ta del av, och inspireras av en stor mängd böcker.

Alla elever har tillgång till biblioteket som finns i skolans lokaler. Varje klass brukar också ha en högläsningsbok på gång.

I början av november har vi en hel vecka som vi kallar Litteraturvecka. Då arbetar vi extra mycket med läsning och läser mer än vanligt på skolan. Vi har bl.a. genrevandring, hela skolan läser i idrottshallen, litteraturfrukost och läsning med faddrarna.

Från läroplan för grundskola 2011:
I slutet av årskurs 3 ska eleven kunna läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter. 

Uppdaterad: